Reklamační řád

Reklamační řád

Společnost: Advisors4you s.r.o.

IČ: 02961857

Sídlo: Nad Soutokem 273, 252 44 Psáry

Zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 225301

(dále jen „Advisors4you“)

 

Klient může podat reklamaci:

  1. Písemně na adresu sídla Advisors4you
  2. E-mailem na adresu info@advisors4you.cz

Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. Jméno a příjmení klienta nebo obchodní jméno a kontaktní osoba
  2. Způsob a adresu kam klient požaduje zaslat výsledek řešení reklamace (písemně/e-mailem)
  3. Popis obchodního případu vč.údajů nezbytných pro řešení reklamace a požadovaný způsob nápravy vzniklé situace
  4. Dokumentaci k reklamaci (např. kopie smluv, záznamu z jednání atd.)

Po doručení je reklamace v Advisors4you zaevidována a předána odpovědné osobě k řešení. Advisors4you si vyhrazuje právo vyžádat si případně doplnění podkladů od klienta, aby mohla být reklamace úspěšně vyřešena. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 pracovních dnů od dodání veškerých nutných podkladů. Pokud klient nedodá požadované podklady do 15 pracovních dnů je Advisors4you oprávněna reklamaci zamítnout pro nedostatek podkladů.

Klient je vždy ve lhůtě 30 pracovních dnů od dodání kompletních podkladů informován o výsledku šetření jeho reklamace případně o tom, proč dosud nebylo o jeho reklamaci rozhodnuto a to způsobem, který si zvolil při podání reklamace.

Reklamaci nelze řešit, pokud ve věci bylo zahájeno řízení před příslušným soudem či jiným orgánem veřejné moci např.před finančním arbitrem, ČNB atd. případně některý z těchto orgánů veřejné moci ve věci již rozhodl.